Sakramenty i posługi duszpasterstkie

CHRZEST

 Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. 

Rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka osobiście; nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie:
1. Chrzest powinien odbyć się miesiąc - najdalej dwa miesiące, po urodzeniu dziecka.
2. Co najmniej jedno z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się religijnie na tę uroczystość i uczestniczą w naukach.
W dniu chrztu, uczestniczą w jednej ze mszy św. i przystępują do Komunii św. (nie mogą tego uczynić osoby żyjące tylko w związku cywilnym).

a) rodzice wybierają dla dziecka chrześcijańskie imię (i świętego Patrona)

b) rodzice wybierają chrzestnych (ochrzczonych, bierzmowanych, praktykujących)

c) należy przygotować świecę do chrztu i białą szatę

Rodzice chrzestni:
1. Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania.
2. W przypadku chrzestnych młodocianych (uczęszczający jeszcze do szkoły), wymaga się ponadto udziału w katechizacji.
3. Nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym oraz niepraktykujący.
4. Chrzestni spoza tutejszej parafii, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.(mogą uczestniczyć w nauce w swojej parafii)

ROCZKI

Msza św. w intencji rocznych dzieci i ich rodziców, jest świadectwem wdzięczności za dar chrztu i znakiem starań rodziny dziecka o religijne wychowanie i łączność z ołtarzem.

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK-1285)

Sakramentu udziela ksiądz biskup uczniom klas III gimnazjalnych, po uprzednim całorocznym przygotowaniu w ramach katechezy szkolnej i przy parafii.

Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy skontaktować się z ks. Proboszczem.

EUCHARYSTIA - Msza święta

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

SAKRAMENTY UZDROWIENIA (Spowiedź św. i Namaszczenie Chorych)

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrawiania: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. (KKK-1421)

POKUTA - Spowiedź święta

Do sakramentu pokuty można przystąpić:
- każdego dnia przed mszy św. (1/2 godz.)
- z okazji I piątku i Świąt ogłasza się dodatkowe okazje

MIESIĘCZNE ODWIEDZANIE - NAMASZCZENIE CHORYCH

- Chorych po domach z posługą sakramentalną (spowiedź, Komunia św.) odwiedzamy;
- I sobotę miesiąca - w godzinach porannych.

Chorych należy wcześniej zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Sakrament namaszczenia chorych
Pamiętajmy, że jest to sakrament dla chorych a nie dla konających. Sakrament ten powinna przyjmować każda osoba wierząca w czasie ciężkiej choroby. Sakramentu Chorych nie należy odkładać na ostatnią chwilę życia, gdyż wiąże się to ze zbyt dużą odpowiedzialnością zarówno chorego jak i jego rodziny. W niebezpieczeństwie śmierci rodzina winna wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy. Wzywając kapłana do domu chorego należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, ustawić krzyż, świecę i wodę święconą. Gdy chory znajduje się w szpitalu należy - za pośrednictwem siostry pielęgniarki - wezwać kapelana szpitala. Zwykle odbywa się co miesiąc w I piątek.

Uwaga !!!
W nagłych przypadkach, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci, kapłan spieszy z posługą sakramentalną na każde wezwanie i o każdej porze dnia (!).

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. (KKK-1601)

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

W kancelarii należy przedłożyć:
1. Dowód osobisty.
2. Świadectwo Chrztu (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu).
3. Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: „Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa" - ( Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
4. Świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole).

Planując ślub należy uszanować miejscowe zwyczaje. O szczegóły można zapytać księdza. Nowożeńcy i uczestnicy uroczystości ślubnej muszą dać świadectwo, że ślub zawiera się przed Bogiem a nie przed kamerą. (patrz. Przepisy o kamerowaniu podczas liturgii).

POGRZEB

Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. (KKK-1683)

O zgonie powiadamia księdza najbliższa rodzina.

W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy najpierw ustalić dzień i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej, następnie przedłożyć:
- Kartę Zgonu z adnotacją z Urzędu Stanu Cywilnego.
- Zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów św., jeśli zmarły był zaopatrzony poza naszą parafią.

W szczególnych przypadkach przewidzianych prawem kościelnym, parafia ma prawo i obowiązek odmówić posługi pogrzebowej.

Nabożeństwo pogrzebowe jest okazją do modlitwy za zmarłego ( zmarłą ), wyrazem wdzięczności za dobro doświadczone z jego (jej) strony. Jest też dowodem chrześcijańskiej solidarności z najbliższą rodziną. Należy pamiętać, że splendor zewnętrzny nie zastępuje modlitwy. Nie zapomnij też o Mszy Św. za zmarłego (zmarłą).

Na grobie osoby ochrzczonej należy umieścić znak krzyża. Napisy na nagrobkach mają wyrażać zachętę do modlitwy i wiary w Zmartwychwstanie.

 

KANCELARIA PARAFIALNA - Czynna:

 

W tygodniu (oprócz poniedziałków) codziennie po mszach św.