Dekret ustanawiający parafię

Dekret Biskupa Opolskiego ustanawiający parafię w Krupskim Młynie

D E K R E T


Na większą chwalę Boga i dla dobra dusz nieśmiertelnych, w oparciu o kan. 1427 C. I. C. Oraz o Motu Proprio Papieża Pawła VI ECCLESIAE SANCTAE z roku 1966 n. 21, po wysłuchaniu stron zainteresowanych,

  1. E r y g u j ę niniejszym parafię w KRUPSKIM MŁYNIE pod wezwaniem św. Józefa.
  2. Nowo erygowana parafia obejmuje teren miejscowości: Krupski Młyn, Ziętek Osiedle , Ziętek Stary i Kanol, który wyłączam z parafii Koty.
  3. Obowiązek utrzymania kościoła parafialnego, plebanii i służby kościelnej spoczywa na parafii.
  4. Biskup Opolski mianuje każdorazowego proboszcza; jego uposażenie stanowią ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich, z zachowaniem przepisów kościelnego prawa ogólnego i diecezjalnego.
  5. Parafia używa pieczęci z wizerunkiem tytułu kościoła i napisem w otoku: Parafia św. Józefa w Krupskim Młynie, lub po łacinie: Paroecia S. Joseph in Krupski Młyn.
  6. Parafia Krupski Młyn będzie należała do dekanatu Dobrodzieńskiego.
  7. Dekret wchodzi w życie w uroczystość Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła 1980 Roku Pańskiego i będzie ogłoszony z Ambony w kościołach w Krupskim Młynie i w Kotach.

Dnia w Opolu, dnia 13 czerwca 1980 R.P., w uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa.


/podpis/ Pieczęć /podpis/

kanclerz kurii okrągła Biskup Opolski